Sotsiaalabi ja toetused

Spetsialist sotsiaaltöö alal Eda Kabrits

e-mail: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

telefon 7679296 või 53027240
Vastuvõtt: teisipäev ja reede kell 9-12

I Õru valla sotsiaaltoetused:

1) sünnitoetus;
2) matusetoetus;
3) koolilõuna toetus;
4) ühekordne sotsiaaltoetus;
5) vältimatu sotsiaaltoetus;
6) ülalpidamiskulude toetus hoolekandeasutuses viibivale isikule;
7) koolilõpetamise toetus ja kingitus;
8) jõulupakk;
9) koolisõidu toetus.

Sotsiaaltoetuste maksmise kord lisana.


II  Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse taotleja esitab avalduse vallavalitsusele. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:1) eluruumi kasutamise õigust ja need esitatakse esmapöördumisel;2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga;3) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.
Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel lisatakse avaldusele:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks lisana.

III Sünnitoetuse määr ja matusetoetuse määr

2013 aastaks on kinnitatud sünnitoetuse suuruseks 192 eurot ja matusetoetuse suuruseks 64 eurot.

IV Koduteenuse osutamine

KODUHOOLDUSE OSUTAMISE TINGIMUSED JA KORD (Kinnitatud Õru vallavolikogu  29. novembri 2002 määrusega nr 17)

V Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. See tähendab, et isikule või perekonnale pole võimalik osutada finantsilist abi, küll aga on võimalik toetada muul viisil. Täpsemat infot on Teil võimalus  saada spetsialistilt sotsiaaltöö alal.

Õru valla sotsiaalteenused on:

  • sotsiaalnõustamine
  • koduteenus
  • päevakeskuseteenus

Sotsiaalteenuse pakkumine. Teenuse saaja ja teenuse osutaja on kaks võrdset osapoolt ning teenuse osutamise eelduseks on kliendi või tema seadusliku esindaja soov või vähemalt nõusolek sotsiaalteenuse saamiseks.

Sotsiaalteenuse eest tasumine. "Mitterahaline toetus" ei tähenda seda, et sotsiaalteenuse osutamine peaks olema igal juhul kliendile tasuta, kuid vajadusel ja võimalusel võib see nii olla. Teenuse osutamisega seotud kulud võib kinni maksta kliendi elukohajärgne valla- või linnavalitsus, mõni mittetulundusühing, sponsor või keegi teine.

Sotsiaalteenuste korraldamine ja osutamine. Sotsiaalteenuste korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. See tähendab, et sotsiaalteenuseid võib osutada ka mõni muu isik, asutus või struktuuriüksus kui valla- või linnavalitsus. Sageli sõlmitakse sellisel juhul sotsiaalteenuse osutamise kohta valla- või linnavalitsuse, sotsiaalteenuse osutaja ja kliendi vahel leping. Sotsiaalteenuseid võivad osutada mittetulundusühingud, sihtasutused, kirikud ja kogudused, samuti ka äriühingud, üksikisikust ettevõtjad jt. Kliendi huvide kaitse seisukohalt on ka oluline, et sotsiaalteenuseid osutataks nõuetele vastavalt.

Muudetud 29.06.2016

Õru valla eelarvest sotsiaaltoetuste nimetamine ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/409062016006

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/409062016007